Miljö & kvalitet

Stora Mellösa Potatis AB är IP-certifierat och RIP-godkänt.

IP (Integrerad Produktion)

IP är ett svenskt odlingskoncept som syftar till att minimera odlingens miljöpåverkan, främja livsmedelssäkerhet och produktkvalitet och verka för en god arbetsmiljö.

SMAK

Odlingen kontrolleras regelbundet av SMAK AB (www.smak.se) som är ett oberoende kontroll- och certifieringsorgan.

Men vad betyder SMAK-märkningen då?

Stiftelsen Potatisbranschen har tagit fram de nationella kvalitetsreglerna för matpotatis, som garanterar att du får en certifierad och livsmedelssäkrad produkt. Svensk Potatis arbetar för att produktionen av SMAK-märkt potatis sker på certifierade gårdar där odlarna arbetar för att säkra hög livsmedelskvalitet och god miljöhänsyn. Vi ansvarar även för kvalitetsanalys av potatis, som utförs av besiktningsmän från Svensk Potatis.

SMAK i butik

All SMAK-märkt potatis som säljs i lösvikt ska vara tvättad. Potatisen ska vara frisk och fri från röta eller andra kvalitetsbrister som gör den olämplig att äta. SMAK-märkt matpotatis finns i två klasser i butikerna.

Klass 1, högsta kvalitet

  • God kvalitet, det vill säga hela, friska, sorttypiska potatisar.
  • Mindre fel är tillåtna, avseende form och färg, små läkta sprickor och små skador som orsakats av hantering.
  • Goda kokegenskaper, kan kokas med skalen på.

Klass 2, bra kvalitet

  • Form- och färgfel är tillåtna.
  • Läkta sprickor och skador inom angivna gränse

RIP

RIP står för Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier. I riktlinjerna, som är framtagna av SMAK tillsammans med SIK, ingår relevanta delar av HACCP, ISO 9000 och ISO 14000.

Stiftelsen Potatisbranschen (SPB) har tagit beslut på att alla SMAK-anslutna potatispackerier seanst 1 juli 2005 skall arbeta efter riktlinjerna.